Lagkrav

Introduktion

Den digitala färdskrivaren styrs av ett antal lagkrav som ytterst kommer från EU. Det finns ett antal anpassningar som varje land kan göra och Sverige har också valt några nationella anpassningar.

Notera länkarna nedan inte alltid pekar på den senaste utgåvan.

Lagkrav som styr ditt arbete med digital färdskrivare

Det finns många lagar som samspelar för inom området transportsektorn för att reglera arbetet med digital färdskrivaren.

Nedan har vi samlat de lagar som påverkar ditt arbete med den digitala färdskrivaren.
Som förare påverkas man av lagar, förordningar, författningssamlingar och direktiv som främst styr hur mycket man får köra och hur mycket vila som man måste ta. Dessa är;

Lagar om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. föreskriver hur färdskrivaren och kör och vilotiderna hanteras i Sverige.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85. Detta är den aktuella kör och vilotidslagen.

Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter, även kallad ”analoga färdskrivarlagen”.
Rådets förordning (EG) nr 2135/98 av den 24 september 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och direktiv 88/599/EEG om enhetligt förfarande vid kontroll av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter

Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter den så kallade kör och vilotidslagen.

För de som tar fram teknisk utrustning som färdskrivare eller nerladdningsutrustning så gäller följande förordningar;

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter.

Detta är specifikationen för smart färdskrivaren.

Kommissionens förordning (EG) nr 1360/2002 av den 13 juni 2002 om anpassning för sjunde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter. Denna kallas även för den tekniska specifikationen för digital färdskrivare eller 1B-specifikationen.
Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2009 av den 16 december2009 om om anpassning för tionde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter. Denna lagtext definierar enminutsfärdskrivarna.

Senaste tillägget är

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter…
Denna förordning definierar innehållet i den nya färdskrivaren som skall lanseras i 2019.

Transportstyrelsen ger ut litteratur på området och där kan du även beställa broschyrer mm.

Denna länk tar dig till Transportstyrelsens hemsida där du också återfinner ett PM som ger de aktuella tolkingar som gäller i Sverige. Notera att länkarna ovan kan vara föremål för förändringar och att nyare utgåvor kan förekomma.

Follow by Email
LinkedIn
Share